MANEVİ SIRLAR,HİKMETLER

MANEVİ SIRLAR,HİKMETLER

   
Allahu Teala Adem’ı yarattıktan sonra bütün melekler onun yerde boylu boyunca
 
Ekleyen : Abullah KAÇAN
Okuma Sayısı : 10245

 

1- İnsanların göbeklerinin çukur olmasının sebebi nedir?
Allahu Teala Adem (a.s)’ı yarattıktan sonra bütün melekler onun yerde boylu boyunca yatan cesedini gezdiler ve Allahü Tealanın kudretine hayran kaldılar.Adem (a.s)’ın yaratılışına tahammül edemeyen iblis (aleyhillane) ise onun cesedindeki ilahi sırları kibir perdesinden dolayı göremeyerek, Hz. Adem(a.s) ’in cesedine tükürdü. İblis’in tükürüğü Hz. Adem (a.s)’ın göbek çevresine düştü. Cenabı Allah, Cebrail’e emretti: “İblisin tükürüğünü Hz. Âdemin karnından parmağınla temizle.” Cebrail de Âdem(a.s)’in göbeğini iblisin tükürüğünden temizledi. Böylece Hz. Âdem(a.s)’in göbeği Cebrail’in parmağı ile oyulduğundan çukur kaldı. Allahu Teala, Ademin göbeğinden oyulup çıkarılan çamurdan köpeği yarattı.

2- Köpek de bulunan üç haslet nedir ?

a. Hz. Âdem’in toprağından yaratılmış olmasından dolayı insanlarla anlaşılır ve iyi geçinilir.
b. Cebrail’in parmağının toprağına dokunmuş olmasından dolayı geceleri az uyur.
c. Lanetlenen iblisin tükürüğünden yaratılmış olduğundan da insanları ve diğer varlıkları kendisine ihanet etmese bile ısırır onlara eziyet eder.

3- Adem (a.s) cennetten yeryüzüne hangi bölgeye indirildi ?

Adem (a.s) cennetten yeryüzüne indirildiği zaman Hindistanda serendip dağına bırakıldı. Bu yüzden burasının ağaçları güzel kokuludur. Bu ağaçlardaki güzel koku ve onlarda bulunan tedavi kabiliyeti de cennet kokusu sayesindendir.

4- Hangi peygamber hangi meslekle uğraşırdı.

Âdem (a.s) ziraatla uğraşırdı.
Nuh (a.s) marangoz,
İdris (a.s) terzi,
Salih(a.s) ticaret
Davut (a.s) demirciydi.
Süleyman (a.s) saltanat devrinde zembil imal eder ve onun ücreti ile geçinir asla devlet hazinesinden para almazdı. Musa (a.s) ve Şuayip (a.s) ise çobanlık yaparlardı.
Peygamber efendimiz (sav) ise önce çobanlık sonra da ticaretle uğraşmıştır.

5- Yeryüzündeki pınarların kaynağı nedir?

Cenabı Allah, Adem (a.s)’ı yaratmak istediği zaman arza şöyle hitap etti. Ben senin toprağından kendime halife yaratacağım ve onlardan itaat edenleri cennete, isyan edenleri cehenneme koyacağım. Yer şöyle dedi : “ yarabbi benden cehenneme gidecek bir mahlukmu yaratacaksın.” Cenabı hak da “evet” buyurdu. Bunun üzerine yer ağladı ve ondan kıyamete kadar akacak pınarlar fışkırdı.
6- Azrail (a.s)’ın ruhları almakla görevlendirilmesinin sebebi nedir ?
Allahu Teala ölüm meleği olan Azrail i bir miktar toprak almak üzere yeryüzüne gönderdi. Yeryüzü ona “ bugün benden alacağın ve yarın cehenneme nasip olacak bir avuç topraktan seni bana gönderen Allah’ın izzetine sığınırım.” dedi. Azrail buna cevaben; “bende rabbim’in emrine karşı gelmekten yine onun izzetine sığınırım.” Dedi ve yeryüzünün bir bölümünden bir miktar toprak aldı sonrada gökyüzüne yükseldi. Allahuteala: “arz sana yalvarıp yakardığı zaman neden ona merhamet göstermedin.” Dedi. Azrail de : “senin emrine uymayı ona uymaktan daha uygun gördüm.” dedi. Bunun üzerine Allahüteala: “ adem oğullarının ruhlarını almaya sen daha layıksın.” buyurdu.

7- Medine’ye gelip Müslüman olduktan sonra dinden dönenlerin gerekçeleri nelerdir ?

Hac suresi 11. ayetin açıklamasında Fahr-i razi, Kadi ve Hazin’in beyanlarına göre bu ayeti celile Medine’ye hicret eden bir grup hakkında nazil olmuştur. Çölden Medine’ye gelip müslüman olduklarında bazılarının karısı oğul, kısrağıda tay doğurup mal çoğalınca islam dinini kabul edip kalpleri mütmain ve müsterih olarak islam üzerine sebat edip kaldılar. Bunun aksine karısı kız doğurup kısrağıda yavrulamayıp ve kendileride hasta olup geçim sıkıntısı çekenler islam dinini uğursuz gördüler, yani biz müslüman olduğumuzda işimiz rast gitmedi dediler islam dininden geri dönüp mürtet oldular.


8- Lat putunun kaynağı ve müşriklerin puta tapma sebepleri nelerdir ?

Fahr-i razinin ve kadinin açıklamalarına göre lat, taifde beni sakife mahsus bir putun adıdır. Esasen orada lat isminde bir adam vaktiyle hacılara yemek yedirerek onları memnun ettiğinde lat adındaki o adam ölünce adını anmak üzere taştan onun suretini yaptılar. Halk kabeyi tavaf ettikten sonra putlara gidip o taşın etrafını dolaşırlardı. Nihayet bir zaman geçti bu adet puta tapma şeklinde ibadete dönüştü.

9- Nefis ne zaman itaatkâr olur?

Hadisi şerifte “ nefis senin bineğindir.” Sözü nefis ne zaman itaatkâr olursa o zaman ona iyilik ile muamele etmek lazım geldiğine işarettir. Nefis mutmainne derecesine ulaşınca itaatkâr olur ve o zaman nefsi beslemek gerekir.

10- Nefse ne zaman düşmanlık gösterilir?

Nefis, terbiye olmazdan önce kendisine yumuşaklık ile muamele ettikçe o düşmanlığa devam eder. Çünkü nefis kötülüğü emredicidir. Bundan dolayı nefis itaatkar oluncaya kadar ona düşmanlık gösterilir. İtaatkar olunca da yumuşaklıkla muamele edilir.

11- Nefsin mertebeleri ve nefsi emmare nedir?

Nefis gayri meşru arzuları yapmaya hakim ise emmaredir. Yusuf suresinin 53, ayeti kerimde “ şüphesiz nefis kötülüğü son derece emredicidir.” buyrulmuştur. Nefis gayri meşru arzu ve isteğinin tesirinde malup olarak kötülüğü işliyor ve fiilin yasak olduğunuda biliyorsa bu nefis emmaredir. Mesela kumar oynamanın, şarap içmenin, haram olduğunu bildiği halde bunları yapmak.

Nefis yedi kısımdır.
a. Nefsi emmare. Sürekli kötülüğü emreden nefisdir.
b. Nefsi levvame: eğer nefis gayri meşru hareketleri yapamıyorsa kısmen terbiye görmüş ve emirlere de riayet gösteriyorsa levvamedir.
c. Nefsi mülhime: eğer nefis terbiye ve itaatini artırmış fakat arzu ve isteklerini halen unutmamış ancak bırakmış manevi ilerleme ve yükselme başlamışsa mülhimedir.
d. Nefsi mutmainne: eğer nefis kötü arzu ve isteklerini tamamen unutmuş kötü fiili işleme arzusu içinden çıkmış ve manevi ilerlemelere vücudunu vermişse mutmainnedir.
e. Nefsi radiye: eğer nefis bütün arzularında ve makamlarından sıyrılarak tam bir yöneliş ile Allah’ın rızası yoluna içtenlikle yönelmişse radiyedir.
f. Nefsi merdiye : eğer nefis bu fikre hizmet ve sıdk ile sebat ve istikamete devamlı olup ve bu surette Allah katında da hali makbul bulunursa merdiyedir.
g. Nefsi kamile : allah tarafından verilmiş olan ilme sahip olan nebilerin sıfatıdır.

12- Nefsin yedi kötü sıfatı nedir ?
a. Ücup (Kendini beğenme).
b. Kibir(Büyüklenme,hakkı hakir görme)
c. Riya(Gösteriş)
d. Gadap(Öfkelenmek)
e. Haset(Kıskançlık)
f. Mal ve makam sevgisi
Cehenneminde yedi kapısı vardır. Kim nefsini bu yedi sıfattan temizlerse cehennemin bu yedi kapısı kapanır ve cennete girer.

13- Üç şey kalbin kötülüğünün alametidir.
a. allaha itaatten tat almamak.( ibadetten zevk almamak.)
b. günaha düşmekten korkmamak.
c. Başkasının ölümünden ibret almayıp aksine her gün dünyaya daha çok bağlanmak.

14- Dört şey azgınlık alametidir.

a. Ağlamayan göz.
b. Ürpermeyen kalp.
c. Uzun emel. Ölümü unutmak.
d. Dünyaya aşırı düşkünlük. Hırs.

15- Dünyanın kıvamı ( ölçüsü) nelerdir?

Peygamber efendimiz sav şöyle buyurdular: “ dünyanın kıvamı dört şeyledir.
a. Alimlerin ilmi.
b. Yöneticilerin adaleti.
c. Zenginlerin cömertliği.
d. Fakirlerin duası.

16- Manevi körlüğe sebep olan hususlar nelerdir?
a. Organların günahlara uzanması. Elin harama uzanması, gözün harama bakması.
b. Allaha ibadetlerde gevşeklik.
c. Yaratılmışlara karşı tamahkârlık.

17- Kalbi selim nedir?

Kalbi selim, kibir, haset, mal sevgisi, mevki-makam sevgisi gibi kötü ahlaklardan temizlenmiş bir kalptir.


18- Dünya nedir ?

Dünya insanı Allah’tan gafil edip alıkoyandır. Yoksa ne altın ve gümüş ve ne de evladü-iyal dünya değildir. Bunlar kalbi cenabı hakkın sevgisinden ve ibadetinden alıkoymadıkça dünya değildir. Abdülkadir Geylani; “mal, para, servet cepte, köşkte, evde mağazada caizdir fakat kalpte caiz değildir.” demiştir.

19- İmanın alameti nelerdir?

Hadisi şerifte “her şeyde bir alamet vardır. İmanın alameti de namazdır.” Buyrulmuştur. Zira amel ibadet ve itaate devam imanı kuvvetlendirir.

20- Peygamberimizin ümmetinin helak olma sebebleri nelerdir ?

Hadisi şerifte “Her ümmetin helakini gerektiren bir fitne vardır. Benim ümmetimin helak sebebi ise dünya malıdır.”

21- İhtiyarların kalbinde genç olan iki haslet nedir?

Hadisi şerifte peygamberimiz “ ihtiyarların kalbi iki şeye muhabbette gençtir. Biri çok yaşamak, diğeri de para toplamak.” buyurmuştur.

22- On hikmetli söz nedir?

a. İlimden daha faydalı bir hazine.
b. Yumuşaklıktan daha kazançlı bir mal.
c. Amelden daha iyi bir arkadaş.
d. Takvadan daha üstün bir şeref.
e. Sabırdan daha yüce bir iyilik.
f. Ağırbaşlılık dan daha hoş bir ilaç.
g. Tamahtan (hırs) daha kötü bir fakirlik.
h. Sıhhatten daha güzel bir hayat.
i. Huşudan daha sevimli bir ibadet.
j. Az konuşmak daha iyi koruyucu bir bekçi yoktur.

23- İnsanların en alimi en zengini en hayırlı en adaletlisi olmak isteyen ne yapmalıdır ?

Peygamberimiz(s.a.v) ile Halid bin Velid arasında şöyle bir konuşma geçer.
Halid bin velid “ Ya Rasulullah, sizden hem dünyaya hemde ahirete yetecek beni zengin kılacak bazı şeyler istiyorum.” Dedi.
Rasululah aleyhisselam da : “ iste ne istiyorsan.” dedi ve aralarında şu konuşma geçti.
-İnsanların en âlimi olmak istiyorum.
-Allah’tan kork insanların en alimi olursun.
- İnsanların en zengini olmak istiyorum.
- Kanaat et insanların en zengini olursun.
-İnsanların en hayırlısı olmak istiyorsun.
- İnsanlara faydalı olan kimse onların en faydalısıdır.
- İnsanların en adaletlisi olmak istiyorum.
- Şu halde kendin için istediğini insanlar için de iste.
- İnsanların en hassı olmak istiyorum
- Allahı çok zikret onların hassı olursun.
- Muhsinlerden olmak istiyorum.
- Şu halde ahlakını güzelleştir imanın kemale ersin.
- İtaat edenlerden olmak istiyorum.
- Allah’ın farz kıldığı şeyleri yerine getir itaat edicilerden olursun.
- Allah’ın rızasını kazanmak istiyorum
-Kendine ve Allah’ın yarattıklarına karşı merhametli ol.
- İnsanların en kuvvetlisi olmak istiyorum.
- Allaha dayan ve ona tevekkül et insanların en kuvvetlisi olursun.
- Duamın kabul olmasını istiyorum.
- Haramlardan kaçın
- Allahın insanlar arasında beni rezil etmemesini istiyorum.
- İnsanlar arasında rezil olmamak için dilini ve cinsel organını muhafaza et buyurmuşlardır.

24- Arşın gölgesinde gölgelenecek olan üç grup kimdir.

Peygamber efendimiz sav. hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur: “ üç grup insan kıyamet gününde arşın gölgesi altındadır.
a. Kocası ölüp kendisine küçük yetimler burakan, kendisine evlilik teklif edildiği halde evlenmeyen ve cenabı hak onları ihtiyaçtan kurtarıncaya kadar, ben onlara bakmaya devam edeceğim diyen kadın.
b. Servet sahibi olup güzel yemekler yapan bunu nafaka olarak dağıtan ve bu yemeğe fakir ve yetimleri de çağıran adam.
c. Sıla-i rahim yapan (akraba ziyareti). Bu yüzden uykuda ferahlığa ömründe ziyadeliğe ulaşan adam. O da rabbinin arşının gölgesinde bulunacaktır.

25- Beyazıd-ı Bistami ye göre Allah’a kavuşmayı dileyen insan ne yapmalıdır ?

Beyazıd-ı Bistami şöyle der: “ otuz yıl ibadetlerimde nefsime uydum. Bir gün bir adamın şöyle dediğini işittim.
- Ya Beyazıd Allahın hazineleri hazine ile doludur. Eğer cenabı hakka kavuşmayı dilersen yapman gereken nefsini zelil(küçük), hor, hakir görmen ve amellerinde ihlas üzerine olmandır.

26- Kişinin hesaba çekilmeyeceği dört harcama şekli nelerdir ?

Hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur: “dört nafaka türü vardır ki kişi bunlardan dolayı kıyamet günü hesaba çekilmez:
a. anne-babaya verilen nafakalar
b. iftar vaktinin nafakası
c. sahur zamanının nafakası
d. aile fertlerinin nafakası
e.
27- Karşılıksız iyilik yapan ve sabredenlerin mükafatı nedir ?

Hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur: “ cenabı Allah kıyamet gününde mahlûkatı topladığında bir çağırıcı şöyle seslendi;
- Karşılıksız iyilik yapanlar nerede?
insanlardan bir cemaat grup kalkar ve cennete doğru yürür ve melekler onlara yetişip şöyle derler: “biz sizin süratle cennete koştuğunuzu görüyoruz. Siz kimsiniz ?
onlarda derler ki:
-karşılıksız iyilik yapanlarız.
Melekler: “ sizin karşılıksız iyi davranışlarınız nelerdir ?” diye sorarlar. Onlar da:
“ biz zulme uğradığımızda sabrettik. Bize bir kötülüğü dokunanı affettik.” Derler.
Onlara: “giriniz cennete.” Denilir. “böyle hareket edenlere ne mutlu.” Sonra bir çağrıcı daha: “ sabır ehli nerededir.” der ve yine bir cemaat kalkar ve suratle cennete doğru yürürler. Melekler onlara da yetişir ve: “ sizin suratle cennete gittiğinizi görüyoruz. Siz kimsiniz?” diye sorarlar. Onlar da: “biz sabır ehliyiz.” Derler ve melekler tekrar:
“ sizin sabrınız neye karşıdır.” Derler onlar da: “biz allaha itaat hususunda sabrederiz ve yine biz Allah isyandan kaçınmada sabırlıyız. Onlara denilir ki: “girin cennete.”

28- Halkın eziyetine katlanma ve onlarla iyi geçinmek nedir ?

Halkın eziyetlerine katlanmak zaruri olduğu gibi onlarla iyi geçinmek de vaciptir.

29- Allah yolunda olana gerekli olan nelerdir?

Allah yolunda olana gerekli olan devamlı surette fakirlik ve zillet duygusuyla mütevazi bir şekilde Allah’a el açıp ona sığınmakla,kulluk vazifelerini yerine getirme,şeri hudutları muhafaza,sünnet-i seniyyeye tabi olmak,hayır yolunda niyetlerini temiz tutmak,içini ve dışını düzeltmek,kendi ayıplarını görmek,cenabı Allahın intibakından korkmak,kendi iyilikleri çok olsa bile az, kötülükleri de az ise çok kabul etmek. Şöhret belasından korkmak ve ürkmek.

30- Kalpte ortaya çıkan karanlık ve kederin giderilmesi nasıl olur?

Kalbi arz olan zulmet ve kederin giderilmesi tövbe, istiğfar, pişmanlık ve Allaha sığınma ile mümkün olur. Dünya sevgisi sebebiyle kalbe düşen zulmet ve kederin giderilmesi pek zordur. Nitekim Allah Resulü (s.a.v.) “dünya sevgisi her hata ve günahın başıdır.” buyurmuştur.

31- Dünya hayatına gereğinden fazla kalben sevgi beslemenin sonucu nedir ?

Nahl suresi 107. ayetinde anlaşılan hüküm: Dünya hayatına gereğinden fazla kalben sevgi beslemek insan helakine ve küfrüne sebep olacaktır.

32- İbadetten alıkoyan dört şey nedir?

a. Dünya
b. Dünyadaki yaratıklar
c. Nefis
d. Şeytan
Çare:Dünyadan sıyrılmak, yaratıklardan ayrılmak, şeytan ve nefs ile muharebe etmek.

33- Peygamber (s.a.v)’e göre insanların en kötüsü, daha da kötüsü olanlar kimlerdir?

Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “ sana insanların en kötüsü kim olduğunu haber vereyim mi: yalnız başına yiyen, arkadaşlarından kısakanıp yedirmeyen, yalnız başına yolculuk yapan ve kölesini dövendir. Sana bundan da kötüsünü haber vereyim mi? Şerrinden korkulan, kendisinden hayır umulmayan kimsedir. Sana bundan da kötüsünü haber vereyim mi ? Başkasının dünyası uğruna ahiretini satandır. Sana bundan da kötüsünü haber vereyim mi? Dini kendine siper edinerek dünyayı yiyendir.” buyurmuşlardır.

34- Allahu Tealanın kendine bile haram kıldığı şey nedir ?

Bir hadisi Kudsî de peygamber efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur.
“ Ey kullarım zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi onu sizin aranızda da haram kıldım. Bundan dolayı birbirinize zulmetmeyiniz.
Ey kullarım benim doğru yola sevk ettiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Bunda dolayı benden hidayet isteyiniz ki sizi doğru yola ulaştırayım.
Ey kullarım benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Bunun için benden yiyecek isteyiniz ki sizi doyurayım.
Ey kullarım benim giydirdiklerimin dışında hepiniz çıplaksınız. Bunun için benim giydirmemi isteyiniz ki sizi giydireyim.
Ey kullarım gece gündüz günah işliyorsunuz. Halbuki ben bütün günahları bağışlıyorum. Öyleyse bana istiğfar ediniz ki size mağfiret edeyim.
Ey kullarım. Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz.Bana menfaat vermek elinizden gelmez ki bana faydanız dokunabilsin.
Ey kullarım. Sizden evvelkileriniz ve sonrakileriniz insiniz ve cinniniz, en muttakilerinizin kalbini taşısanız bu iş benim mülkümü artırmaz.
Ey kullarım. Eğer sizden evvelkileriniz ve sonrakileriniz, insiniz ve cinniniz, günahkar birinin kalbini taşısanız bu da benim mülkümden bir şey eksiltmez.
Ey kullarım. Eğer evvelkileriniz ve sonrakileriniz, insiniz ve cinniniz bir yerde toplanıp benden hacet dileyecek olursa bende herkesin ihtiyacını yerine getirsem bu benim mülkümden ancak iğne denize daldırıldığında eksilttiği kadar azaltır.
Ey kullarım. Ancak sizin amellerinizi saklar sonra hiç eksiksiz olarak mükafatını veririm. Şu halde bir kimse iyi amel işlemiş ise Allaha hamd etsin. Eğer başka türlü ise kendisinden başka kimseyi kötülemesin.

35- Allahu Tealanın bu ümmete verdiği üç nimet nedir ?

Allah (c.c), Muhammed(sav)’e miraç gecesinde buyurdular ki: “Şunlar ümmetine verdiğim nimetlerdendir.
a. Çok günaha düşmemeleri içi onların ömürlerini kısa takdir ettim.
b. Kıyamet gününde hesaplarının güç olmaması için mallarını az takdir ettim.
c. Kabirlerinde bekleyişlerinin uzamaması için onları ahir zaman ümmeti yaptım.

36- Aldanmış olan on grup kimlerdir?

a. Allahın kendisini yarattığını bildiği halde ona ibadet etmeyen.
b. Allahın kendisini rızıklandırdığını bildiği halde ona güvenmeyen.
c. Dünyanın geçici olduğunu bildiği halde ona güvenen.
d. Kabrin kendisinin varacağı yer olduğunu bildiği halde onu ihmal eden.
e. Ölüm kendisine ulaşacağını bildiği halde ona hazırlanmayan.
f. Varislerinin kendisine düşman olduğunu bildiği halde onlar için mal toplayan.
g. Sıratın kendisini ateşe düşürecek yer olduğunu bilip günahını hafifletmeyen.
h. Cehennemin günahkârların yurdu olduğunu bilip ondan kaçmayan.
i. Cennetin iyilerin yeri olduğunu bildiği halde onun için amel yapmayan.
j. Şu dokuz grup

37- Küfrün çeşitleri nelerdir?

Küfür dört çeşittir:
a. Küfrül inkar: Allahı tanımamak ve bunu dille ifade etmek.
b. Küfrül cuhut: Kalp ile Allahı tanımak fakat inkar etmemek.(iblisin küfrü gibi. Nitekim allahuteala: o bildikleri “kuran” onlara gelince inkar ettiler. Bakar.89)
c. Küfrül inat: kalben inanmak fakat lisan ile ikrar ve itiraf etmemek, Ebu Talibin küfrü gibi. Nitekim o şöyle diyordu: “şüphesiz ben bildim ki Muhammedin dini, dünyada insanların dinlerinin en hayırlısıdır. Kınanmaktan ve ayıplanmaktan korkmasaydım beni o dinin içinde bulurdun.”
d. Küfrül nifak: Dil ile ikrar edip kalp ile itikat etmemek.

38- Allah Resulünün ümmeti için korktuğu husus nedir ?
Rasulüllah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur: “ sevininiz ve sizi sevindirecek nimetleri bundan böyle her zaman umunuz. Vallahi bundan sonra size fakirlik geleceğinden hiç korkmayın. Fakat sizin için korktuğum bir şey varsa o da sizden gelip geçen ümmetlerin önüne dünya nimetlerini yaydığı gibi sizin önünüze de yayılarak onların birbirlerine haset ettikleri ve nefsaniyet ettikleri gibi sizinde birbirinize düşmeniz ve onların helak oldukları gibi sizinde mahvolup gitmenizdir.” diye ümmetini uyarmıştır.

39- Allahu Teala için uyulması vacip olan dört mertebe nedir ?

Hac suresi-11.ayeti kerimesinde Allahu Teala hazretleri insan için uyması gerekli ve vacip olan dört mertebeye işaret buyurmuştur.
a. Cenabı Allahın habesten, hatadan uzak ve her şeyi layıkıyla bilip bir mutlak hüküm sahibi olup her hükmünün de sevap ve hikmete uygun olduğunu bilerek razı olup itiraz etmemektir.
b. Kalpte olan rızanın yeterli olmayıp eserini lisanında göstermek gerektiği içinde “Allahu Teala bize her işimize kafidir” buyrulmuştur. Şu halde bir kulun kalbindeki rızasını lisanı ile açıklaması bir kulluk vazifesidir.
c. Allahu Teala hazretleri dünya ve ahirette fazl-u kereminden bize de ihsan eder. Buna da “ Allah bize fazl-u keriminden ihsan eder” cümlesi ile işaret buyrulmuştur.
d. Her iş ve sözünde cenabı Allahın rızasını kastetmektir.

40- Peygamber Efendimiz(s.a.v)in lanet ettiği kimseler kimlerdir ?

Rivayet olunmuştur ki peygamber efendimiz “ Kan satışını ve tecavüzle mal elde etmeyi yasakladı ve faiz yiyen-yediren’e faiz sözleşmesini yazana, sözleşmeye şahitlik yapana, ciltlerine dövme yapan-yaptıranlara, tasvir yapanlara, lanet etti.

41- Fahr-i Razi’ye göre faizin haram olmasının üç sebebi nelerdir ?

a. Fahr-i Razi’nin beyanına göre faiz görünüşte malı artırır gibi görünse de hakikatte noksanlaştırdığına, sadaka malı noksanlaştırır gibi görünse de gerçekte artırdığına, manada bereket olduğuna ve geçerli olanında zahir değil hakikat olduğuna bu ayet yani bakara suresi-276’ya işaret eder.

42- İmamı Azam alacaklı olduğu adamın duvarının gölgesine niçin oturmadı?

İmamı azam Ebu Hanife’nin bir kimsede alacağı vardı. Bir cenaze namazı vesilesi ile alacaklı olduğu borçlunun duvarı gölgesinde durmaktan sakındı. “ eğer alacağım olan bu kimsenin evinin gölgesinde oturursam bu faizdir, faiz ise haramdır” dedi.

43- İnsanların, cinlerin, kuşların ve hayvanların kendisine itaat ettiği peygamber kimdir ?

Neml suresi-16.ayeti kerimenin açıklamasında hazin tefsirinde Süleyman (as)’ın saltanatının 40 sene devam ettiğinin, mülkünün gayet geniş olduğunun, insanlar, cinler, kuşlar ve hayvanların kendisine itaat ettiği beyan edilmiştir.

44- İşlenen iyilik ölçüldüğü halde ölçüye gelmeyen amel nedir ?

Peygamber Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “İşlediğin her iyilik kıyamet gününde tartılır. Kelimeyi Şehadet ise bundan müstesnadır. Zira o tartıya gelmez.

45- Müminin üç kalesi nelerdir ?

Hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur. “Müminin üç kalesi vardır. Zikrullah, Kuran ve mescit.”

46- Akıllı kimse kime denir?

Akıllı kimse nefsini alçaltan ölümden sonrası için amel yapan dünya arzu ve isteklerini kesip züht ile meşhur olandır.

47-Kaç türlü şükür vardır ?
Şükür üç şekilde olur ?
a. Dille şükür
b. Amellerde şükür
c. Hal ile yani kalp ile şükür.
Dil ile şükür rabbinin nimetini söyle.(duha-11)
Amellerin şükrüne işaret. “ey davut ailesi, şükredin” (sebe-13)
Kalp ile şükür ise “ size ulaşan her nimet Allahtandır.” (nahl-53)

47- Müminlerle beraber cennete girecek hayvanlar hangileridir?

a. Muhammet (a.s)’ın devesi
b. Salih a.s’ın devesi
c. İbrahim a.s’ın buzağısı
d. İsmail a.s’ın koçu
e. Musa a.s’ın balığı
f. Üzeyir a.s’ın merkebi
g. Süleyma a.s’ın karıncası
h. Belkıs’ın hüthüt kuşu
i. Ashabı Kehf’in köpeği
Bu hayvanların hepsi koç suretinde cennete girecektir.

48- Köpek de bulunan on özellik nedir?

Hasan Basri’den rivayet göre köpek de on güzel haslet bulunur ki aslında bunların insanda bulunması gerekir.
a. Açlığa olan alışkanlığıdır ki bu güzel insanların adetidir.
b. Belli ve devamlı yerlerinin olmamasıdır ki bu da Allaha güvenmiş olanların alametidir.
c. Geceleri çok az uyumasıdır ki bu da muhabbet ehlinin işaretidir.
d. Ölünce geriye mal burakmamasıdır ki bu da dünyaya önem vermeyenlerin sıfatıdır.
e. Sahibi dövsede onu terketmemesidir ki o da sadık müritlerin alametidir.
f. Yerlerin en kötüsünde bulunsa bile yerinden razı olmasıdır ki bu da mütevazi olanların sıfatıdır.
g. Yerini biri alsa ondan vazgeçip terkedebilmesidir ki bu da rıza ehlinin halidir.
h. Sahibi kovsa işkence etse bir yerini kırsa bütün bunlardan dolayı kin beslemeyip çağrıldığında gelmesidir ki bu da huşu ehlinin alametidir.
i. Sofra hazırlandığında ona uzak bir yerde oturup bakması ve sokulmamasıdır ki bu da miskinlerin hasletidir.
j. Bir yerden göç edince daha önceki yerini aramamasıdır ki bu da hüzünlü kimselerin alametlerindendir.

49- Allah’ın mescitlerini kimler imar eder ?

Tövbe suresi 18.ayeti gereğince Allah’ın mescitlerini ancak Allaha ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah’dan başka kimseden korkmayanlar imar eder.

50- Allahu Tealanın cennette konak hazırladığı kimseler kimlerdir ?

Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “bir kimse sabah ve akşam mescide giderse Allahu Teala onun için cennette bir konak hazırlar.

51- İmanı ifsat(bozan) eden ameller nedir?

Sirkenin balı bozduğu gibi öfkede imanı bozar, ifsat eder. Lütuf, şefkat, merhamet, yumuşak huyluluk ve af gibi güzel vasıfları yok eder.

52- Şeiyatin kimlerdir ?

Bakara suresi 14. ve 15.ayeti kerimelerinden anlaşılacağı üzere şeiyatin küfürde ısrarla şeytana benzeyen kafirler yahut münafıkların reisleridir.

53- Hümeze ve Lümeze ne demektir ?

Hümeze, eliyle kaşıyla gözüyle işaret etmek. Lümeze de lisanı ile kötülemektir. Yahut Hümeze insanların sevmediği lakapla çağırmak, Lümeze iki kimse arasında sözcülük kovuculuk etmektir.

54- Kaç türlü öpme vardır?

Ebu Leys Semer Kandi’ye göre beş türlü öpme vardır.
a. Kuble-i Tahiyye.:Bazı müminlerin hürmete layık ve yaşlı olan diğer bazı müminlerin el üstünü öpmesi gibi.
b. Kuble-i Şefkat: Çocuğun kendi anne- babasını öpmesi
c. Kuble-i Rahmet: Babanın ve annenin kendi çocuğunun yanağını öpmesi.
d. Kuble-i Şehvet: Karının kocasını öpmesi.
e. Kuble-i Meveddet: Kız ve oğlan kardeşlerin birbirlerini öpmesi.
Hanefi fıkıhçıların bazıları hacerül esved’i öpmesine Kuble-i Diyanet demişlerdir.

55- Ağaçların yapraklarının döküldüğü gibi günahlarıda döken amel nedir ?

Peygamber efendimiz (s.a.v.): “mümin müminle karşılaşıp ona selam vererek elini sıktığı zaman her ikisinin günahları ağaç yapraklarının döküldüğü gibi dökülür buyrulmuştur.

56- Hiçbir ümmete verilmeyip Peygamberimizin ümmetine verilen görev nedir ?

Ali İmran suresi 110.ayeti kerimesinden anlaşıldığına göre, hiçbir peygamberin ümmeti peygamberlerin varisleri mertebesine ulaşamamışlardır. Yani hiçbir peygamberin ümmetine iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırma vazifesi verilmemiş ancak bu vazife peygamberimizin ümmetine verilmiş ve ihsan buyrulmuştur.

57- Hangi alime peygamber varisi denir ?

Ülemayı rüsum denilen zahir ülemasına peygamber varisi denilemez. Çünkü irs tabiri bir pederden evlada çalışmaksızın elde edilen şeye denir. Ülemayi zahirin ilmi ise ırsı değil kesbidir.

58- Haktan uzak olmaya sebep olan ilim nedir ?

Hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur: “bir kimse ilmini artırır fakat elde ettiği ilim onu dünya muhabbetinden uzaklaştırmaz, zühdünü artırmassa cenabı haktan uzak kalmaktan başka bir şey kazandırmaz.

59- İlmi ile amil bir âlimin ve mürşidin huzurunda oturmanın faydaları nelerdir?

Hadisi şeriften anlaşıldığına göre ilmi ile amil mürşid huzurunda oturmanın üç türlü faydası vardır.
a. Âlimin yüzüne bakma ibadettir.
b. Orada oturmakla kötülük yapmamaya sabır ve haramlardan el çekmek vardır. Bu da bir ibadettir.
c. Allahın rızasını kazanmak maksadıyla gelip fikir ve zikir hizmetinde bulunmakta bir çeşit ibadettir.

60- Veysel Karani’nin İmam-ı Azam’dan üstün olmasından çıkarılan sonuçlar nelerdir ?

Veysel Karani’nin İmam-ı Azamdan üstün olmasında üç sonuç ortaya çıkar.
a. İlmi ledünni (Allah tarafından kula verilen ilim, çalışmakla elde edilmeyen ilim) zahiri ilimlerden üstündür. Zira ilmi ledünni vehbidir.
b. Sahabiler tabiinden, tabiinde tebe-i tabiinden üstündür.
c. Veysel Karani Hazretlerinin gıyaben feyz almış olmaları(peygamberimizigörmeden ilim almış olmalarından) gıyaben istifaza olunacağına bir delildir. Yani gıyaben ilim alınabileceğine bir delildir.

61- Kendisinden dua etmesi istenen kişi nasıl davranmalıdır?

Müminlerden biri kendisinden dua istemesi halinde: “ estağfirullah ya ben kim oluyorum.” diye bir tabirle cevap vermek uygun olmayıp; “peki.” diye vaat ve dua etmek olgunluğu gereği ve peygamberi sünnetine uymanın bir gereğidir.

62- Bir tarikat ve mürşide bağlı olmanın önemi nedir ?

Bir tarikata ve mürşide rabıtası olmayanlar daha çok şeytana tabi ve hazreti Allaha asi oluyorlar. Rabıtası kuvvetli olanlar ise şeytana malup olmuyor meğerki rabıtada kusurlu olsun. Kusuru nispetinde şeytana malup olur.

63- Peygamber efendimiz (s.a.v.) gizli ve açık zikri kimlere vermiştir ?
Peygamber efendimiz (s.a.v.) hazretleri gizli zikrin talimini öğretilmesini ve müminlere verilmesini Hz. Ebu Bekir Sıddık efendimize, gizli zikrin telkininide Hz. Ali (r.a)’ verilmiştir.

64- Manevi tabip(mürşid)’in önemi nedir?

Bedeni hastalıklara şifa bulmak için bir doktorun teşhis ve tedavisine ihtiyacın bilindiği gibi kibir, haset, dünya sevgisi ve diğer kalbi hastalıkların tedavisi için de bir manevi doktorun tedavisine daha şiddetli ihtiyaç vardır.

65- Zikir kaç türlüdür?

Zikir ikiye ayrılmıştır. Birincisi sıddıki, ikincisi hayderi veya alevi (mezhep aleviliği ile karıştırılmamalıdır) denilmiştir.


66- Tarikat ne demektir?

Lügatta yol manasında olup istilahta cenabı hakka yaklaşmak maksadı ile gidilen ibadet yoludur.

67- En fazla ilahi rahmet kimlerin kalbine ihsan olunur ?

En çok manevi ilahi rahmet yani rabbani feyzler büyük evliyaların kalbine ihsan olur. Diğer müminlerde Allah’ın izniyle ondan feyz alırlar.

68- Şeytan niçin hayatta olan kamil velileri inkar ettirir ?

Birkaç asır evvel bu dünyadan göçmüş olan evliyaullahı bu zamanda insanların çoğu tasdik ederler ve bunun sebebi vardır. Zira onların dünyadan göçmelerinden sonra irşad vazifeleri biter. Şeytan onları tasdik etmekden men etmez. Asıl hayatta bulunan irşadla görevli olgun velilere yaklaştırmamak için onları inkar ettirir. Onlara yaklaşmaktan insanları men eder. Çünkü müminlerin selametini arzu etmez.

69- Manevi gıda olan zikir neye benzetilmiştir?

Zikir manevi gıda olup yemek yemek gibidir.

70- Allahın zikrinden yüz çeviren kimsenin karşılaşacağı ceza nedir?

Taha suresi 123-126.ayeti kerimelerinden anlaşıldığı üzer bir kimse Allahu Tealanın zikrinden yüz çevirirse onun için iki türlü ceza vardır. Bir dünyadadır ki hiç rahat yüzü görmez, daima sıkıntılı olup gözü hiç doymaz insanların en fakiri gibi kendini ihtiyaç içinde görür çünkü hırslıdır. Diğer ceza ise onu ahirette kör olarak diriltilmesidir. O vakit derki: “ ya rab , burada beni niçin kör dirilttin ? ben dünyada kör değildim.” Allahuteala hazretleri “ ben sana kuranda emirlerimi bildirmiştim. İki şey emretmiştim; biri şeriat diğeri tarikat. Sen bunları yapmadın. Dinlemedin benim emirlerimi görmedin onun için görür gözlerini kör eyledim. Bende seni bu günkü günde böyle yaparım. İnayetimden mahrum eder kör olarak diriltirim.”

71- Muhyittin-i Arabi’ye göre hakkı tespih eden mahlukat kaç kısımdır ?

Muhyittin-i Arabi hazretleri varlıkları hakkı tesbih yönünde dört kısıma ayırmıştır.
a. cemâdât (cansız varlıklar)
b. nebâtât (bitkiler)
c. hayvanat (hayvanlar alemi)
d. insanlar
Bu dört kısım içinde en çok cemâdât hakkı zikreder. Zira hiçbir şeye ihtiyaç ve arzuları yoktur. Nebâtât ise gelişip büyümeye suya, havaya, toprağa ve ateşe ihtiyacı olduğundan cemâdâta nispetle daha az zikr ve tesbih ederler. Hayvânâtın ise yemek içmek ve diğer ihtiyaçlara arzuları olduğundan nebâtâta nispetle daha az hakkı zikrederler. İnsanlar ise daha fazla ihtiyaç ve arzuya uyduklarından dolayı dünya sevgisi sebebi ile daha çok gaflette olduklarından hayavanat, nebatat ve cemadata nispetle daha az hakkı zikrederler.


72- Kaç türlü cennet vardır ?

Cennet üç çeşittir.
a.Avam cenneti: Burada yeme, içme, cinsi münasebetin olduğu ve birkaç defa Allahı görme vardır.
b. Havas cenneti: bunlarda haftada bir defa Allahu Tealayı görürler.
c. Ahass cenneti: bunlar mukarrabindirler(Allaha yakın olanlar). Padişahın yaveri gibi daima cemalullah ile müşerref olurlar.

73- Allahı sevmenin şartı nedir ?

Âli imran suresi 31.ayeti kerimede şöyle buyrulmaktadır “ Ya Muhammed (s.a.v.) söyle eğer cenabı hakkı seviyorsanız yoluma tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin.”

74- Hayatta iken ölme seviyesinde olanlar kimlerdir?

Dünyada mal toplama fikrini mal toplamaya odaklamış servet ve mala malik olanlar hayatta iken ölü kabilindendirler. Ebedi hayata nail olan ancak ilahi bilgiye ve gizli zikirlere malik olan kimselerdir.

75- Abdulkadir Geylaniye göre gelen hediye nasıl kabul edilmelidir?

Abdulkadir Geylani şöyle buyurmuştur. “ Size hediye gelen şeyi cenabı hakkın kudretiyle ilahi ihsanı olduğuna inanarak kabul ediniz. Yoksa şunun veya bunun hediyesi olarak kabul etmeyiniz.

76- Bir kimsenin duası ve istiğfarı ne oranda kabul edilir?

Bir insanın duasının, istiğfarının kabul olduğu o kimsenin ruhunun cilası nispetindedir. Yani nefsini terbiye edip ahlakı güzelleştikçe duası da o nispette kabul olur.

77- Bazıları niçin tasavvuf ve rabıtadan insanları soğutmaya ihtiyaç yoktur?

Zamanımızda bazıları inkar ve başka suretle halkı aldatarak menfaat temin etmek isterler. O gibilerin telaşına hacet yoktur. Çünkü Müslümanların bu yolda yasaklama hususunda şeytanın acelesi daha çoktur.

78- Niçin irtihal(vefa) eden büyük velilere rabıta caiz değildir ?

Bazıları da irtihal buyuran kutuplara rabıtayı tavsiye ederler. Cenabı hak, her zaman için kâmil mürşitleri bulundurmaktan aciz değildir. Bunu inkar haşa cenabı hakka acz isnat etmektir.

79- Cehennem ateşini söndüren hangi göz yaşıdır?

İlahi sevgi için dökülen gözyaşları cehennem ateşini söndürür. Ehli zikir ve muhabbet kimseler sırattan geçerken cehennem ateşi dile gelip “ Ey mümin! Çabuk geç. Zira senin nurun benim ateşimi söndürecektir.”

80- İbadet eden kimseye gerekli olan üç şey nedir?

İbadet eden kimseye gerekli olan üç şey şunlardır.
a. İbadetini dünya menfaatlerine alet etmemelidir.
b. Bir kimsenin malında gözü olmamalıdır.
c. İbadetine karşılık cenabı haktan mükafat istememelidir, zira ibadet boynunun borcudur.

81- İslam alemi için düşünülen ilerleme ve yükselmenin en önemli şartları nelerdir ?

İslam âlemi için düşünülen ilerleme ve yükselmenin en önemli şartları isyan ve günahları terk etmedir. Kötülüklerin insanların malına canına ve maneviyatına tesir ettiği zararının telafisinin mümkün olmadığı herkesin malumudur.

82- Niçin peygamberlerin mucizelerini açıklamaları vacip olduğu halde velilerin kerametlerini gizlemeleri vaciptir?

Peygamberler üzerine mucizeyi açıklama vacip olduğu gibi evliya üzerine de kerametin gizlenmesi vaciptir. Sebebi ise peygamberlerin kendinden evvel gelen nebinin kavminin dinini nesh(hükmün ortadan kaldırıldığından) ettiğinden, ecdadının dininden döndürmek güç olacağından peygamberlerin mucizelerinin açıklamaları vaciptir. Veli ise hatemül enbiya efendimizin vekili demek olacağından onların vazifesi Allahın kitabının hükümleri tebliğ olup ümmetin kuran ile amel etmesi ve imanlarının kuvvetlenmesi için kerameti açıklamaya lüzum yoktur.

83- Kalbe perde olan hatıralar kaç türlüdür ?

Kalbe perde olan hatıralar altı çeşittir.
a. Hevacis – nefis yönünden kalbe işler.
b. Vesavis(vesveseler) – şeytan yönünden kalbe konur.
c. İlhaya – melek yönünden kalbe konur.
d. Varidat – bunlar hak tarafından kalbe konur.
e. Suver-i Kainat – hisler tarafında kalbe konur.
f. Makulat – akıl yönünden kalbe getirilir.

84- Mümin olduğunu iddia edenlerin şahitleri kimlerdir ?

Ankebut Suresi 1ve 2.ayeti kerimesinde mealen şöyle buyrulmaktadır. “ siz zannedermisiniz ki şaitsi davanızı yani mümin olduğunuzu ispat edebilirmisiniz ? Cenabı hak şait talep edecektir.” Bir davacı var bir de davalı. Davacı olanın mahkeme huzurunda davasını ispat için iki şait lazımdır. Şuanda cümlemiz imanımız vardır diyoruz, bunun ispatı lazımdır. İki şait ise amel ve ibadettir. Amel ve ibadet olmayınca dava sabit olmaz.

85- Yemek yiyen üç kişiden birine günah, birine sevap ve sonuncaya da ne sevap ne de günah yazılmamasının sebebi nedir ?
Üç kişi bir sofrada yemek yiyorlar. Üçten birine sevap yazılıyor, birne günah yazılıyor ve diğer birine de ne sevap ne de günah yazılıyor.
Eğer ibadet yapayım diye kuvvet maksatıyla yerse sevap kazanır. Eğer kötülük ve eşkıyalık yapayım diye yerse günah yazılır. Ve eğer ne ibadet ve ne de kötülük kastetmezse ne sevap ne de günah yazılır.

86- Peygamberimiz namazlarına itina göstermeyenler hakkında dünyada,ölüm anında ve sonrasında neleri haber vermiştir ?

Dünyada olan zararları:
a. Rızkından bereket kalkar.
b. Hanesinden bereket kalkar.
c. Cenabı hak yüzünden iman nurunu kaldırır.
d. Halis müminler yanında horlanır ve değersiz olur.

Ölüm anındaki zararları:
a. susuz olarak vefat eder. Su içinde olsa dahi fayda vermez.
b. Aç olarak vefat eder.
c. Ruhunun alınması çok güç olur.
d. İmanından ekseriyetle korkulur.
Kıyametteki zararları.
a. kabirden kalkınca yüzü siyah olarak kalkar.
b. Hesabı gayet güç olur.,
c. Cenabı hakkın rahmetinden uzak olduğu alnında yazılı olur.
d. Cehenneme girenlerle birlikte cehenneme girer.

87- Niçin dünya müminin cehennemi, kafirin de cennetidir?

Hadisi şerifte “ Dünya müminin cehennemi, kafirin de cennetidir.” buyrulmuştur. Yani bir mümin dünyada ne kadar sayısız nimetlere sahip olsada yine cennete nispetle cehennemde gibidir. Bir kafirde dünyada ne kadar bela ve musibetlere maruz kalsa da yine cehennemde göreceği şiddet ve azaba cennette gibidir.

88- Dünya ahiret saadeti nasıl elde edilir?

Vücudu dünya işine kalbi de cenabı Allaha sarf etmekle dünya ve ahiret saadeti elde edilir.

89- İnsanoğlu niçin her gün çevresinde ölenleri gördüğü halde ölümden korkmuyor?
Hakteala hazretleri ruhlar aleminde ruhlar toplayınca melekler: “ ya rab ! bunları yeryüzüne mi indireceksin. Bunların hepsini yeryüzü almaz. Allah-u Zülcelâl Hazretleri: “ ben bunları kısmen indirir, kısmen öldürürüm. Öyle gelir giderler.” Buyurmuş. Melekler:
“ Ya rab! Eğer bunlar ölümü görürlerse ölüm korkusundan orada hiçbir iş yapmazlar.” Demiş. Allah-u Zülcelâl hazretleri : “ben onlara öyle bir dünya muhabbeti veririm ki onlar ölümü hatırlarına bile getirmezler.

90- Hasta olan dünya yiyeceklerinden tat alamaz. Manen hasta olan kişinin belirtisi nedir?

Hasta bir insanın dünyada hiçbir şeyin tadını almadığı bilinmektedir. Bundan dolayı nefsin hastalığı da ahiret için hiçbir şeyden haberdar olmamasıdır.

91- “İki gömleği olan cennete giremez.” Hadisinin izahı nedir ?

Bu gömlekten maksat bildiğimiz gömlek değildir. İki elbise zahiren başka batinen görünmek başkadır. Görünen elbisesi başka görünmeyen elbisesi başka olan kimseler içi fena dışı iyi görünenlerdir.

92- Müstehap, vacip ve caiz olan gıybetler hangileridir?

Gıybet haram olduğu gibi bir sünnet, bir müstehap ve biride caiz olmak üzere üç gıybet vardır. Fasıkların gıybeti günah değildir. Namaz kılmayanları, hırsızlık edenleri, dolandırıcılık yapanları, içki içenleri gıybet haram değildir. Dolandırıcılık yapanları söyleyiniz ki diğerleri o adamdan uzak dursun. Alimlerden birisi farz edelim ki içki içiyor gıybet edilirse çekinip terk etmesi muhtemel ise bu gıybet sünnettir. Evlenme meselesinde komşunun kızında ne gibi bir kusur olduğunu istişare için gelen kimselere gerekeni söylemek vaciptir.

 

Yorumlar

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

 

İlimi Araştırma Yeni Haberler

SUYUN AKIŞKANLIK DEĞERİ DE BELLİ BİR HESABA GÖREDİR

SUYUN AKIŞKANLIK DEĞERİ DE BELLİ BİR HESABA GÖREDİR Sıvı dendiğinde hepimizin gözünün önünde son derece akışkan bir madde canlanır.

Kozalaklı Ağaçlardaki Üstün Tasarım

Kozalaklı Ağaçlardaki Üstün Tasarım Kozalaklı ağaçların şekilleri incelendiği zaman, insanoğlunun mühendislik hesaplarıyla kar yüküne ...

 

© Copyright 2012 Abdullah KAÇAN | İlimnet - İlim İnternet

Kategoriler
Akaid - Allah'a İman , Cennet , Esmaül-Hüsna , Müslümanın Tutumları , | Fıkıh - Hac , Kurban , Namaz , Ramazan Ve Oruç , Taharet , Zekat , | İlimi Araştırma - Canlılar , Hz.Mehdi , Kuran Mucizeleri , | İslam Tarihi - Asr-ı Sadet , İslamdan Önce , Mezhepler Tarihi , Padişahlar , Peygamberler Tarihi , Savaşlar , | Kadın Ve Aile - Çocuk Eğitimi , Evlilik Müessesi , Örnek Kadınlar , | Siyer - Sahabeler , | Tasavvuf - Tasavvuf Büyükleri , |
Videolar Animasyon Belgesel Film Ve Dizi Komedi Eğlence Video Klip  
Kuran , Sünnet, Hadis , Mekke , Medine, Ravza, Muhammed (sav) , Sanal Kütüphane , İlahi , Ezgi , Hatim , Sohbet , Ders , Film , Çizgi Film, Arapça , Klip , Şiir , Mp3 , Belgesel ,Yazarlar
I