HADİSLER IŞIĞINDA İLİM

HADİSLER IŞIĞINDA İLİM

   
İlmin Önemi ve İlmiyle Amel Etmenin Fazileti ...
 
Ekleyen : Abullah KAÇAN
Okuma Sayısı : 2303

 

İlmin Önemi ve İlmiyle Amel Etmenin Fazîleti :

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "Âlimin âbide üstünlüğü; benim, sizden en basitinize olan üstünlüğüm gibidir." buyurmuştur. (Tirmizî; ilim 19-2686)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "ALLAH Tealâ Hazretleri, melekleri, semâvât ehli, deliğindeki karıncaya, denizindeki balıklara varıncaya kadar arz ehli, halka hayrı öğretene mağfiret (hakk ve hayr talebinde) duasında bulunur." Buyurdu (Tirmizî)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "ALLAH (celle celâluhu) kimin için hayr murad ederse onu dinde fâkîh kılar." buyurmuştur (Buhârî İlim13; Müslim Zekât 98,10; Tirmizî İlim 1-2647)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "Tek bir fakih (din âlimi), şeytâna karşı bin abidden (bilmeden, anlamadan ibâdet eden) daha güçlüdür." buyurmuştur. (İbn Abbas (radiyallahu anhu)'dan; Buhârî, tarihinde; Tirmizî, İlim 19/2083; İbn Mâce)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "Dinde fakih (bilge) olan kimse ne iyi kimsedir.! Kendisine muhtaç olununca faydalı olur. Kendisine ihtiyaç olmayınca ilmini artırır." buyurmuştur. (Hz. Alî (keremullahi veche)'den Rezin, Kutub-i Sitte 4106)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "Âlim ol (maya meylet), veya müteâllim (öğrenci), veya dinleyici veya (bunları) seven bir kimse ol, sakın beşincisi olma ki helâk olursun." buyurmuştur. (Ebi Bekre (radiyallahu anhu)'dan; İbn-i Adiyy; Tabarani Kebirinde, Beyhakî Şûabü'l-Îmân'da)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "En üstün îbadet ilim taleb (tahsil) etmektir." buyurmuştur. (Ebu Hûreyre (radiyallahu anhu)'dan, Deylemi)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "Dikkat et! sana, ALLAH Tealâ'nın onlarla seni faydalandıracağı (bazı) hasletler öğreteceğim : ilim; çünkü ilim mü'minin dosdudur, hilm veziridir, akıl delili (yol göstericisi), ameli kayyımı (bakıcısı, tutucusu), rıfk babası, yumuşaklık kardeşi, sabır ise ordusunun emiri (komutanı) dır." buyurmuştur. (İbn Abbas (radiyallahu anhu)'dan, El-Hâkim)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "Kim bir ilim öğrenmek için bir yola sülûk ederse (koyulursa) ALLAH (celle celâluhu) onu cennetine giden yollardan birine dahil etmiş demektir. Melekler ilim tâlibinden memnun olarak kanatlarını koyarlar (üzerlerine). Semâvât ve yerde olanlar ve hatta denizdeki balıklar âlim için istiğfâr ederler. Âlimin âbid üzerindeki üstünlüğü dolunaylı gecede kamerin diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler ne dinâr ne dirhem mîrâs bırakırlar, ama ilim mîrâs bırakırlar. Kim de ilim elde ederse bol bir nâsib elde etmiştir." buyurmuştur. (Ebu Dâvud, İlm 1-3641; Tirmizî, İlm 19-2683) (Kesir bin Kays, Ebû'd Derdâ (radiyallahu anhu)'dan İbn-i Mâce Mukkaddime 223)

Azîz kardeşim,Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in buyurduğu ilmiyle edebiyle âmil âlimlerdir. Yoksa bir de madalyonun öbür tarafı var : "Rabbenâ, hep bana"cılara :

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "Kıyâmet günü bir adam getirilip ateşe atılır. Karnındaki bağırsakları dışarı çıkar. Onları, eşeğin değirmen taşını döndürdüğü gibi döndürür. Derken, Cehennem ahâlisi etrafına toplanır ve : "Ey filân! Sen dünyada iken (bize) ma'rufu (hakkı ve hayrı) emredip, münkerden (bâtıl ve şerden) nehyetmiyor muydun?" derler. O : "Evet, ma'rufu emrederdim ama kendim yapmazdım, münkeri yasaklardım ama kendim yapardım diye cevâb verir." buyurmuştur. (Usame (radiyallahu anhu)'dan; Buhârî-Bed'ü'l-Halk 10, Fiten 17; Müslim, Zühd 51/2989)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "Şüphesiz ki kıyâmet gününde en şiddetli azaba dûçâr olacak kişi, sahib olduğu (kazandığı) ilimden; ALLAH Tealâ'nın, istifâde nâsib etmediği âlimdir." buyurmuştur. (Ebu Hüreyre (radiyallahu anhu)'dan İbn. Asâkir)

İlmiyle âmil bir âlim olan mü'min ise ilim gibi azîz ve değerlidir.

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "Âlimlere saygı gösterin (ikrâmlı olun). Çünkü onlar peygâmberlerin vârisleridir. Onlara ikrâm eden (saygı gösteren, değer veren) ALLAH'a ve Resûlüne ikrâm etmiş olur." buyurmuştur. (Câbir (radiyallahu anhu)'dan El Hatîbi ve El Deylemi)

Toplumda Muhammedî âlimlerin yok olması ilmin yok olması demektir.

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "İlim ortadan kaldırılmadan evvel ilim öğrenin. Çünkü herbiriniz yanındakine ne zaman muhtaç olacağını bilmez." buyurmuştur. (Darimî, Mukaddime 19; Deylemî, Firdevs II/41-2236)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "ALLAH (celle celâluhu) ilmi kullarından çekip almaz (kabz etmez) ve lâkin âlimleri çekip alınca (ölümleri ile) ilmi de çekip alır, nihâyet yeryüzünde (toplumda) tek bir âlim (gerçek) dahi bırakmayınca, insanlar câhilleri reis (başkan) edinirler (edinecekler) de onlara süâl sorulur, onlar da ilimsiz olarak (câhilce bilmeden) fetvâ verirler. Böylece hem kendileri sapacaklar, hemde başkalarını saptıracaklardır." Buyurmuştur. (İbn-i Ömer (radiyallahu anhu)'dan : Buhârî, Müslim, İmâm Ahmed, İbn Mâce; Aişe (Radiallahu anha)'dan Hatîbi)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "Ey insanlar ilim alınmadan kaldırılmadan önce nâsibinizi alın!" buyurdu. Denildi ki : "Yâ Resûlullah! Kur'ân bizim aramızda iken ilim nasıl kaldırılır?" buyurdu ki : "Hay seni anası yitesi! İşte Yahudi ve Hristiyanlar, aralarında kitapları var. Fakat peygamberlerinin getirdiğinden bir harfe tutunmaz olmuşlardır. Haberiniz olsun ki ilmin gitmesi, ilim ehlinin (hameletuhu) gitmesidir! (son kısmı üç kere tekrar etti) "buyurmuştur. (Ebu Umame (ra) dan Darimî, Mukaddime26;İ.Ahmed; Tabârânî)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "ALLAH'ım! fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen (işitilmeyen) duadan, haşyet duymayan (korku, saygı) kalbden, doymayan (dünyaya hırs, tamah) nefsten şüphesiz sana sığınırım." buyurmuştur. (Ebu Hureyre (radiyallahu anhu)'dan;İbni Mâce, Mukaddime 250)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "ALLAH'ım! Bana öğrettiğin ilimden beni yararlandır, faydalanacağım ilmi bana öğret, ilmimi artır. Her hâl üzerine ALLAH'a hamdolsun." buyurdu. (Ebu Hureyre (radiyallahu anhu)'dan; İbni Mâce, Mukaddime 251)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "Ne âlimlere karşı övünüp iftihar için, ne de sefihlerle (câhil) münâkaşa etmek için ve ne de meclislerin seçkin köşelerinde (en hayırlıları gibi) yer almak için ilim taleb etmeyiniz. Kim (yasağa rağmen) böyle yaparsa ateşin ateşine (müstehaktır.)." buyurdu. (Câbir bin Abdullah (radiyallahu anhu)'dan; İbni Mâce, Mukaddime 254, İbni Hibban, Hâkim)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) her fırsatta ilme teşvik buyururdu :

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "Siz fayda veren ilmi isteyiniz ve faydasız ilimden ALLAH'a sığınınız." buyurmuştur. (İbn.Mâce, Dua 3)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar ALLAH (celle celâluhu) yolundadır." buyurmuştur. (Tirmizî ilim 2-2649, İbn. Mâce Mukaddime 17)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "Kim ilim taleb ederse, bu işi, geçmişteki günâhlarına keffâret olur."buyurmuştur. (Tirmizî İlim 2-2650)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "Zann'cılardan önce ilim öğrenin, yâni zanlarıyla konuşanlardan önce."buyurmuştur. (Buhârî Feraiz 2)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "Hikmetli söz mü'minin yitiğidir, onu nerede bulursa, onu hemen almaya ehaktır (daha lâyıktır, hakkı vardır.)."buyurmuştur. (Ebu Hureyre (radiyallahu anhu)'dan; Tirmizî, İlim 19-2688)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "İlim üçtür. Bunlardan fazlası fâzilettir. Muhkem âyet, kaim sünnet, âdil taksim."buyurmuştur. (İbn Amr İbni'l-As (radiyallahu anhu)'dan; Ebu Dâvud, Feraiz 1-2285; İbn Mâce, Mukaddime 8-54)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "İlim Çinde de olsa gidip onu arayınız."buyurmuştur. (İmâm-ı Suyuti, Cem'ü'l-Cevami; Abdi'l-Berr, El ilim; Beyhâkî, Şuabü'l-Îmân; İbni Adîl, El Kâmil; El Ukayl, Ed Du'afa)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "Bir saatlik tefekkür 60 senelik ibâdetten daha hayırlıdır." Buyurmuştur (Aclûnî, Keşfü'l-Hâfâ I-370)

Askerî'nin bildirdiğine göre İmâm Alî (kv) : "Fâkihler dünyaya dalmadıkları ve sultâna tabi' olmadıkları müddetçe peygamberlerin eminleri (güvenilir vârisleri) dirler. Ancak bunu yaparlarsa o zaman onlardan hazer edin (sakının) " buyurmuştur. (El Hindî, Kenzu'l-Ummâl X-28953)

İmâm Alî (kv) : "Size mükemmel bir fâkihi haber vereyim mi? ALLAH'ın rahmetinden (Rahmetillah) insanların ümidini kesmeyen, ALLAH'ın merhametinden (Ravhillah) onları ümitsizliğe düşürmeyen, ALLAH'ın tuzağından (Mekrallah) onları emin kılmayan ve mâsivâ (dünya vs.) ya ragbet etmeden Kur'ân'ı bırakmayan kimsedir. Uyanık olun ki içinde fıkıh (anlaşılma) olmayan ibâdette ve içinde tedebbür (düşünme) olmayan ilimde hayr yoktur." Buyurdu. (İbnü Lâl Mekarimül Ahlâk'ta, Darimî, Mukaddime29; El Hindî, Kenzu'l-Ummâl X-28943,29388)

Âlim (bilen, bilge)'in üzerinde taşıdığı ilmi kamuya iletim sorumluluğu vardır :

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "Hıfzettiği bir ilim kendisine sorulup da onu gizleyen herkimse, kıyâmet günü ateşten bir gem onun ağzına vurulmuş olarak (mahşere) getirilir." buyurmuştur. (Ebu Hüreyre (radiyallahu anhu) dan; İbni Mâce, Mukaddime 261)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "Kim, bir ilimden sorulur, o da bunu (bildiği hâlde) gizleyip (ketmedip) söylemezse (kıyâmet günü) ateşten bir gem ile gemlenir." buyurmuştur. (Ebu Hüreyre (radiyallahu anhu)'dan; Ebu Dâvud, İlim 9-3658; Tirmizî, ilim 3-2651)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "Kıyâmet gününde insanların en şiddetli azab çekeni; ALLAH'ın, ilmiyle kendisine bir menfâat vermediği âlimdir" buyurdu. (Ebu Hureyre (ra) dan;Ibn Asakir; El Hindî, Kenzu'l-Ummâl X-29099)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "Her kim ALLAH'tan başkası için ilim elde ederse cehennemdeki yerine hazırlansın." buyurdu. (İbn Ömer (ra) dan;Tirmizî,İlim 6)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "Vallahi, senin yol göstermenle bir tek kişiye hidâyet verilmesi, senin için kıymetli, develerden müteşekkil sürülerden daha hayırlıdır." buyurmuştur. (Sehl İbni Sad (radiyallahu anhu)'dan; Ebu Dâvud, ilim 10-3661; Buhârî, Ashabu'n Nebî 9)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "Bildiklerinde ALLAH'a karşı müttakî ol ve onunla amel et! (bu sana yeter) !" buyurmuştur. (Yezid İbn Seleme el Cûfî (radiyallahu anhu)'dan;Tirnizi, ilim 19-2684)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "Yanında bir miktar ilmi olan kimseye, nefsini zâyi etmesi münâsib düşmez!" buyurmuştur. (Rabîa İbn Ebi Abdirrâhman (radiyallahu anhu)'dan; Buhârî, ilim 21)

İmâm-ı Alî (keremullahi veche) : "İnsanlara anlayacakları şeyleri anlatın (anlamayıp da) ALLAH (celle cellâluhu) ve Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem)'in tekzib edilmelerini ister misiniz?" buyurmuştur. (Buhârî, ilim 49)

İbnu Mes'ud (radiyallahu anhu) : "Sen bir cemaâta akıllarının alamayacağı bir şeysöylersen bu, bir kısmına fitne olur." buyurmuştur. (Müslim, Mukaddime 5)

 

Yorumlar

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

 

Hadisler Yeni Haberler

SÜNNET-İ SENİYYE'NİN ÖNEMİ

SÜNNET-İ SENİYYE'NİN ÖNEMİ Sunnet-i Seniyye'ye uyan, ömrünü hep ibadetle geçirmiş olur...

ARKADAŞLIK

ARKADAŞLIK İnsanlar yalnızlıktaki mahzuru benim kadar bilselerdi...

 

© Copyright 2012 Abdullah KAÇAN | İlimnet - İlim İnternet

Kategoriler
Akaid - Allah'a İman , Cennet , Esmaül-Hüsna , Müslümanın Tutumları , | Fıkıh - Hac , Kurban , Namaz , Ramazan Ve Oruç , Taharet , Zekat , | İlimi Araştırma - Canlılar , Hz.Mehdi , Kuran Mucizeleri , | İslam Tarihi - Asr-ı Sadet , İslamdan Önce , Mezhepler Tarihi , Padişahlar , Peygamberler Tarihi , Savaşlar , | Kadın Ve Aile - Çocuk Eğitimi , Evlilik Müessesi , Örnek Kadınlar , | Siyer - Sahabeler , | Tasavvuf - Tasavvuf Büyükleri , |
Videolar Animasyon Belgesel Film Ve Dizi Komedi Eğlence Video Klip  
Kuran , Sünnet, Hadis , Mekke , Medine, Ravza, Muhammed (sav) , Sanal Kütüphane , İlahi , Ezgi , Hatim , Sohbet , Ders , Film , Çizgi Film, Arapça , Klip , Şiir , Mp3 , Belgesel ,Yazarlar
I